OBVESTILO UPORABNIKOM O NAČINIH OBVEŠČANJA JAVNOSTI SKLADNO S PRAVILNIKOM O PITNI VODI
(Ur.l. RS 19/04, 35/04, 26/06, 92/06, 25/09, v nadaljevanju Pravilnik)


Spoštovani!

Kot vsako leto, vam tudi letos, skladno z določbami Pravilnika o pitni vodi in z vsebino strokovnih priporočil Nacionalnega inštituta za javno zdravje, posredujemo informacijo o načinih in rokih obveščanja uporabnikov vodovodnih sistemov, ki oskrbujejo minimalno 50 oseb. V posameznih primerih ugotovitve neskladnosti odvzetega vzorca pitne vode, glede na zahteve Pravilnika v letu 2018. Kot je razvidno iz spodnje tabele, se način obveščanja razlikuje glede na ugotovljeno neskladnost:


Člen Pravilnika o pitni vodi
(Ur. l. RS 19/04,35/04,26/06, 92/06,25/09)
VZROK ZA OBVEŠČANJE ČAS OBVEŠČANJA NAČIN OBVEŠČANJA
9. člen Vzrok neskladnosti je v hišnem vodovodnem omrežju Najkasneje v sedmih dneh od prejetja izvida
 1. Telefonično obvestilo
 2. Pisno obvestilo po pošti
 3. Obvestilo upravniku v primeru večstanovanjskega objekta
21. člen omejitev ali prepoved uporabe pitne vode Ob začetku veljavnosti ukrepa, a najkasneje v dveh urah (obvešča se vsak dan do preklica)4
 1. Dopis posameznemu porabniku2
 2. Lokalni radio/oglasna deska3
 3. Center za obveščanje
 4. Internetna stran upravljalca: www.hydrovod.si
Na začetku in ob preklicu veljavnosti ukrepa, a najkasneje v 24 urah od začetka oz. preklica ukrepa
 1. Aplikacija http://www.npv.si/ (obveščanje NIJZ,ZIRS, NLZOH)
22. člen Obveščanje v primeru, kadar se izvajajo ukrepi za odpravo vzrokov neskladnosti 4, 5 Od začetka veljavnosti ukrepa, a najkasneje v enem dnevu
 1. Dopis posameznemu porabniku2
 2. Lokalni radio/oglasna deska3
 3. Internetna stran upravljalca: www.hydrovod.si
31. člen Obveščanje v primeru dovoljenega odstopanja (ki ga izda ministrstvo, pristojno za zdravje) Čim prej po pridobitvi dovoljenja, a najkasneje v sedmih dneh
 1. 1. Osebno1
 2. Lokalni radio/oglasna deska3
 3. Internetna stran upravljalca:www.hydrovod.si
34. člen Obveščanje v skladu z načrtom notranjega nadzora o skladnosti
Letno poročilo o skladnosti pitne vode
Najmanj enkrat letno
(najkasneje do 31.marca za preteklo leto)
 1. Lokalni radio
 2. Osebno1
 3. Internetna stran upravljalca www.hydrovod.si
 4. Aplikacija http://www.npv.si/
1 Osebno: dopis, ki se izroči uporabniku hkrati s položnico ali neposredno v nabiralnik
2 Za manjše vodovodne sisteme, ki imajo manj kot 100 odjemnih mest in so v našem upravljanju, se zaradi geografskih značilnosti posameznih sistemov namesto obveščanja preko radia, uporablja način obveščanja z dopisom posameznim porabnikom.
3 Oglasne deske: obveščanje na oglasnih deskah krajevnih skupnosti, kjer so tudi sicer objavljene pomembne informacije za manjše vodovodne sisteme, ki imajo manj kot 100 odjemnih mest in so v našem upravljanju.
4 Če se ukrep omejitve ali prepovedi uporabe pitne vode izvaja več kot dva tedna, se lahko dnevno radijsko obveščanje po dveh tednih nadomesti s tedenskim obveščanjem. Uporabnike se obvesti tudi o prenehanju omejitev ali prepovedi uporabe pitne vode, izvajanja ukrepov oziroma dovoljenem odstopanju.
5 Menimo, da je neskladnost samo enega vzorca potrebna posebne presoje in ocene tveganja za zdravje uporabnikov: v kolikor se oceni, da je tveganje zanemarljivo oz. ne večje kot sicer, se izvede ugotavljanje razlogov za neskladnost, odpravljanje odkritih – ugotovljenih razlogov in potem ponovno vzorčenje.
Če je ocena, da je tveganje večje od pričakovanega, se uporabnike obvesti takoj.

Za manjše vodovodne sisteme, kateri oskrbujejo manj kot 50 porabnikov, veljajo enaki načini obveščanja v vseh členih, le v 21 členu: »omejitev ali prepoved uporabe pitne vode«. V primeru daljšega izvajanja ukrepa, se obvešča preko dopisa osebno1 ter dopisa posameznim porabnikom2.


Upravljavec ima pristojnost in odgovornost, da oceni vse okoliščine, ki so privedle do poslabšanja kakovosti vode in to upošteva pri odločanju o obveščanju. Pri tem pa se seveda tudi posvetuje z Nacionalnim laboratorijem za javno zdravjem in z Nacionalnim inštitutom za javno zdravje.

Za morebitna vprašanja smo vam na razpolago na tel. številki 01 893 81 70, po faksu 01 893 81 84 ali na e-naslovu hydrovod@hydrovod.si, dežurna služba pa je dosegljiva na tel. številki 051 319 800.

Puščica gor