Predstavitev podjetja

 

Javno podjetje Hydrovod d.o.o. v sedanji organizacijski obliki deluje od 30. 6. 2000, ko je bilo na podlagi sprejetih občinskih odlokov preoblikovano iz Javnega komunalnega podjetja Hydrovod Kočevje–Ribnica p.o. Osnovna dejavnost podjetja je zbiranje, prečiščevanje in distribucija vode na celotnem območju petih občin ustanoviteljic, in sicer Kočevja, Ribnice, Loškega Potoka, Sodražice in Kostela ter tudi na delu občine Črnomelj, ki ga oskrbujemo iz vodnega vira Dol.

Lastniški deleži posameznih družbenikov v osnovnem kapitalu javnega podjetja znašajo:

  • Občina Kočevje: 60,68 % delež;

  • Občina Ribnica: 24,80 % delež;

  • Občina Loški Potok: 6,23 % delež;

  • Občina Sodražica: 5,85 % delež;

  • Občina Kostel: 2,44 % delež.Hydrovod d.o.o. danes upravlja s 24 ločenimi vodovodnimi sistemi. Največjega predstavlja regionalni vodovod Kočevje–Ribnica–Sodražica, upravljamo pa še z naslednjimi vodovodi: Borovec pri Kočevski Reki, Brezovica–Vimolj, Gora, Gornja Briga–Dolnja Briga, Jakšiči–Fara, Knežja Lipa, Kočevska Reka, Koprivnik, Kostel, Lipovšica–Sv. Frančišek, Kot–Jurjevica–Breže, Loški Potok, Polom–Seč, Predgrad–Dol–Stari trg, Smuka–Stari Log, Spodnji Log, Laze pri Predgradu, Trava–Srednja vas, Vrh–Krkovo, Zamostec, Žaga, Novi Kot in Žimarice.

Veliko število ločenih vodovodnih sistemov je pogojeno z velikostjo in redko poselitvijo področja, ki ga pokrivamo. Za oskrbo približno 30.000 porabnikov (več kot 8.600 odjemnih mest) je zgrajenega cca 420 km oskrbovalnega omrežja in več kot 100 objektov (črpališč, vodohranov, čistilnih naprav, prečrpališč, raztežilnikov itd).

Puščica gor