Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/customer/www/hydrovod.si/public_html/admin/inc/config.php on line 21
Novice - Hydrovod d.o.o.

Novice

SPOŠTOVANI PORABNIKI PITNE VODE V OBČINAH KOČEVJE, RIBNICA IN SODRAŽICA

Največji del prebivalcev občin Kočevje, Ribnica in Sodražica se že vrsto let oskrbuje s pitno vodo iz regionalnega vodovoda, ki se gradi in dograjuje že vrsto let. Zadnjo obnovo in dograditev tega vodovodnega sistema so občine Kočevje, Ribnica in Sodražica izvajale skupno in koordinirano skozi projekt »Oskrba s pitno vodo na območju Sodražica – Ribnica – Kočevje«, ki je bil v največjem delu uspešno zaključen ob koncu lanskega leta. Ta projekt je bil podprt tudi z evropskimi sredstvi. Obnovljeni vodovod omogoča varno in zanesljivo oskrbo s pitno vodo več kot 25.000 porabnikom, ki se oskrbujejo iz tega vodovodnega sistema, poleg tega pa ima vodovodni sistem kapacitete za nadaljnje širitve. Potrebno je poudariti, da zadnje izboljšave prinašajo tudi večjo požarno varnost, porabnikom pa prinašajo tudi možnost oskrbe s pitno vodo iz rezervnega vira, kar je dodatno zagotovilo za varno oskrbo s pitno vodo.

Ker gre za skupen vodovod, ki ga navedene tri občine skupno upravljajo in vzdržujejo s svojim javnim podjetjem, so se občine odločile tudi za skupno ceno vode, kar pomeni, da bodo imeli vsi porabniki iste cene. Odločitev za nove in skupne cene je bila sprejeta na seji Sveta ustanoviteljev podjetja Hydrovod d.o.o., dne 22. 6. 2020. Vzrokov za zvišanje cen je nekaj, najpomembnejši pa so naslednji:

  • Vrednost infrastrukture se je z zaključkom projekta z Oskrba s pitno vodo na območju Sodražica - Ribnica - Kočevje nekajkrat zvišala, predvsem zato, ker je bila stara infrastruktura v veliki meri že popolnoma amortizirana,

  • Nove vodarne in objekti, ki so bili zgrajeni v okviru projekta Oskrba s pitno vodo na območju Sodražica - Ribnica - Kočevje so prinesli tudi nove obratovalne stroške, ki jih je potrebno pokriti,

  • Zadnja sprememba cen pitne vode v občinah Sodražica in Ribnica je bila leta 2013, v občini Kočevje pa leta 2015. Od takrat so se pomembno zvišali tako stroški energije, materiala kot tudi dela, kar seveda vpliva tudi na kalkulacijo cene pitne vode. Poleg tega se je zmanjšalo tudi število faktorjev omrežnine, ki predstavlja seštevek zmogljivosti vgrajenih vodomerov in je osnova za izračun omrežnine.

Potrebno je poudariti, da so bile spremembe cen najavljene že ob sprejemu investicijskega programa za projekt Oskrba s pitno vodo na območju Sodražica - Ribnica – Kočevje, ki je bil soglasno sprejet na občinskih svetih občin Kočevja, Ribnice in Sodražice.

Vsaka sprememba cene je odločitev, ki se težko sprejema. Pa kljub temu je voda takšna dobrina, ki predstavlja osnovo za nemoteno življenje na določenem območju in tudi uspešno delovanje gospodarstva. Zagotovitev čiste pitne vode pozitivno vpliva na zdravje ljudi in splošno kakovost življenja na določenem območju. Zato verjamemo, da bodo nove cene sprejete z razumevanjem, ker bodo omogočale normalno izvajanje javne službe oskrbe s pitno vodo in tudi normalno tekoče in investicijsko vzdrževanje infrastrukture, ob tem pa se bodo ustvarjali pogoji za nove razvojne priložnosti tako občin kot širše regije.

                                                                                                                                                         Hydrovod d.o.o.

Vse objave