Ceniki

Cene storitev gospodarskih javnih služb se oblikujejo skladno z določili Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja ( Ur. l. RS, št. 87/12 in 109/12 ‒ v nadaljevanju: Uredba).

Uredba je vnesla v obračun cen komunalnih storitev nekaj novosti, ki močno vplivajo tudi na sam način obračuna storitev gospodarskih javnih služb.

V skladu s 16. členom Uredbe je cena storitve oskrbe s pitno vodo sestavljena iz:

  • Vodarine

    Vodarina predstavlja variabilni del cene javne službe. Porabnikom se praviloma obračunava mesečno, v odvisnosti od količine dobavljene pitne vode. Po novem vodarina vsebuje tudi stroške vodnega povračila (državna taksa), vključno z vodnimi povračili za vodne izgube do dopustne ravni vodnih izgub, ne sme pa vsebovati stroškov glob, sponzorstev, reprezentance in donacij. V skladu z določili Uredbe cene za istovrstne storitve izvajanja javnih služb ne smejo biti diferencirane, kar pomeni, da je po novem cena za vse porabnike v okviru javne oskrbe s pitno vodo enaka.

  • Omrežnine

    Omrežnina po novem, poleg stroškov javne infrastrukture (amortizacija, najemnina, zavarovanje infrastrukture ...), zajema tudi stroške obnove in vzdrževanja priključkov na javni vodovod ter stroške rednih menjav vodomerov. Odvisna je od dimenzije vgrajenega vodomera.

Ena večjih sprememb oz. novosti v Uredbi je, da je v okviru omrežnine vključeno tudi vzdrževanje hišnih priključkov in redne menjave vodomerov, ki s tem postajajo del naše osnovne dejavnosti. Do sedaj so bile to ločene postavke in smo jih izvajali kot dopolnilno dejavnost. Poudariti velja, da skladno z veljavnimi občinskimi odloki v okviru vzdrževanja hišnih priključkov izvajamo tudi postopno prestavitev merilnih mest izven objektov, kar ima kar nekaj vpliva na višino omrežnine, je pa pri strankah zelo dobro sprejeto, po teh delih pa imamo tudi veliko povpraševanje.

Druge novosti v Uredbi:

  • spremenjeni so faktorji omrežnine, na podlagi katerih se izračuna omrežnina za vodomere dimenzij, večjih od DN 20,

  • nov je tudi način obračuna omrežnine v večstanovanjskih stavbah, saj Uredba v 17. členu določa, da se v večstanovanjskih stavbah, kjer posamezne enote nimajo obračunskih vodomerov, za vsako enoto obračuna omrežnina za priključke s faktorjem 1 (kot bi imeli vodomer DN 20),

  • izvajalec mora vsako leto pripraviti elaborat cen. V primeru, da je razlika med obračunsko in potrjeno ceno večja od 10 %, bo moral pristojni občinski organ začeti postopek potrjevanja cen.

Uredba določa, da mora cena storitve javne službe zajemati vse stroške, ki so potrebni in upravičeni za opravljanje javne službe, torej tudi celotno amortizacijo oz. najemnino. Če se ob potrditvi cene pristojni občinski organ odloči, da potrjena cena storitve javne službe ne pokriva celotne najemnine in drugih stroškov, mora za razliko občina oblikovati subvencijo iz proračuna občine.

Trenutne cene po občinah, kjer opravljamo javno službo, so naslednje:

Vodarina:

OBČINA Potrjena cena za m3 Subvencija za m3 Zaračunana cena za m3
vodarina €
brez DDV
vodarina €
z DDV
vodarine
v %
vodarine
v €
vodarina €
brez DDV
vodarina €
z DDV
KOČEVJE 0,6639 0,7270 0 % 0,0000 0,6639 0,7270
RIBNICA 0,6603 0,7230 0 % 0,0000 0,6603 0,7230
LOŠKI POTOK 1,2267 1,3432 0 % 0,0000 1,2267 1,3432
SODRAŽICA 0,8671 0,9495 0 % 0,0000 0,8671 0,9495
KOSTEL 1,6027 1,7550 15 % 0,2633 1,3623 1,4917

Omrežnina

OBČINA Potrjena cena za vodomer
DN 20/mesec
Subvencija za vodomer
DN 20/mesec
Zaračunana cena za vodomer
DN 20/mesec
omrežnina €
brez DDV
omrežnina €
z DDV
omrežnina
v %
omrežnina
v €
omrežnina €
brez DDV
omrežnina €
z DDV
KOČEVJE 5,9635 6,5300 10 % 0,6530 5,3672 5,8770
RIBNICA 4,9760 5,4487 0 % 0,0000 4,9760 5,4487
LOŠKI POTOK 6,9112 7,5678 0 % 0,0000 6,9112 7,5678
SODRAŽICA 5,9605 6,5267 15 % 0,9790 5,0664 5,5477
KOSTEL 6,9158 7,5728 0 % 0,0000 6,9158 7,5728

Omrežnina v zgornji tabeli je prikazana za vodomere dimenzije DN 20. Cene za vodomere drugih dimenzij se preračunajo v skladu s faktorji, ki jih predpisuje Uredba o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih gospodarskih javnih služb varstva okolja. Cene za druge dimenzije vodomerov tako znašajo:

Vodomer Faktor omrežnine KOČEVJE
Potrjena cena Zaračunana cena
€ brez DDV/mesec € z DDV/mesec € brez DDV/mesec € z DDV/mesec
DN ≤ 20 1,00 5,9635 6,5300 5,3672 5,8770
20 < DN < 40 3,00 17,8905 19,5901 16,1016 17,6313
40 ≤ DN < 50 10,00 59,6350 65,3003 53,6720 58,7708
50 ≤ DN < 65 15,00 89,4525 97,9505 80,5080 88,1563
65 ≤ DN < 80 30,00 178,9050 195,9010 161,0160 176,3125
80 ≤ DN < 100 50,00 298,1750 326,5016 268,3600 293,8542
100 ≤ DN < 150 100,00 596,3500 653,0033 536,7200 587,7084
DN ≤ 150 200,00 1.192,7000 1.306,0065 1.073,4400 1.175,4168
Vodomer Faktor omrežnine RIBNICA
Potrjena cena Zaračunana cena
€ brez DDV/mesec € z DDV/mesec € brez DDV/mesec € z DDV/mesec
DN ≤ 20 1,00 4,9760 5,4487 4,9760 5,4487
20 < DN < 40 3,00 14,9280 16,3462 14,9280 16,3462
40 ≤ DN < 50 10,00 49,7600 54,4872 49,7600 54,4872
50 ≤ DN < 65 15,00 74,6400 81,7308 74,6400 81,7308
65 ≤ DN < 80 30,00 149,2800 163,4616 149,2800 163,4616
80 ≤ DN < 100 50,00 248,8000 272,4360 248,8000 272,4360
100 ≤ DN < 150 100,00 497,6000 544,8720 497,6000 544,8720
DN ≤ 150 200,00 995,2000 1.089,7440 995,2000 1.089,7440
Vodomer Faktor omrežnine LOŠKI POTOK
Potrjena cena Zaračunana cena
€ brez DDV/mesec € z DDV/mesec € brez DDV/mesec € z DDV/mesec
DN ≤ 20 1,00 6,9112 7,5678 6,9112 7,5678
7,567820 < DN < 40 3,00 20,7336 22,7033 20,7336 22,7033
40 ≤ DN < 50 10,00 69,1120 75,6776 69,1120 75,6776
50 ≤ DN < 65 15,00 103,6680 113,5165 103,6680 113,5165
65 ≤ DN < 80 30,00 207,3360 227,0329 207,3360 227,0329
80 ≤ DN < 100 50,00 345,5600 378,3882 345,5600 378,3882
100 ≤ DN < 150 100,00 691,1200 756,7764 691,1200 756,7764
DN ≤ 150 200,00 1.382,2400 1.513,5528 1.382,2400 1.513,5528
Vodomer Faktor omrežnine SODRAŽICA
Potrjena cena Zaračunana cena
€ brez DDV/mesec € z DDV/mesec € brez DDV/mesec € z DDV/mesec
DN ≤ 20 1,00 5,9605 6,5267 5,0664 5,5477
20 < DN < 40 3,00 17,8815 19,5802 15,1992 16,6431
40 ≤ DN < 50 10,00 59,6050 65,2675 50,6640 55,4771
50 ≤ DN < 65 15,00 89,4075 97,9012 75,9960 83,2156
65 ≤ DN < 80 30,00 178,8150 195,8024 151,9920 166,4312
80 ≤ DN < 100 50,00 298,0250 326,3374 253,3200 277,3854
100 ≤ DN < 150 100,00 596,0500 652,6748 506,6400 554,7708
DN ≤ 150 200,00 1.192,1000 1.305,3495 1.013,2800 1.109,5416
Vodomer Faktor omrežnine KOSTEL
Potrjena cena Zaračunana cena
€ brez DDV/mesec € z DDV/mesec € brez DDV/mesec € z DDV/mesec
DN ≤ 20 1,00 6,9158 7,5728 6,9158 7,5728
20 < DN < 40 3,00 20,7474 22,7184 20,7474 22,7184
40 ≤ DN < 50 10,00 69,1580 75,7280 69,1580 75,7280
50 ≤ DN < 65 15,00 103,7370 113,5920 103,7370 113,5920
65 ≤ DN < 80 30,00 207,4740 227,1840 207,4740 227,1840
80 ≤ DN < 100 50,00 345,7900 378,6401 345,7900 378,6401
100 ≤ DN < 150 100,00 691,5800 757,2801 691,5800 757,2801
DN ≤ 150 200,00 1.383,1600 1.514,5602 1.383,1600 1.514,5602

Potrjena cena storitve javne službe je cena, ki se nanaša na opravljanje storitev javne službe in jo potrdi pristojni organ občine.

Gospodarsko javno službo oskrbe s pitno vodo izvajamo tudi v delu občine Črnomelj – KS Stari trg ob Kolpi, kjer se uporablja cenik Občine Črnomelj, ki ga najdete tu.